Informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice,
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17:00.

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci

Uważamy, że na te czynności powinno się przeznaczyć nieco więcej czasu - jeśli jest to możliwe. Stwarza to okazję do rozmowy o dziecku, jego radościach, problemach, ewentualnych chorobach lub innych ważnych sprawach. Dzieci odbierane są z przedszkola tylko przez rodziców lub osoby przez nie upoważnione. Jeżeli po dziecko ma przyjść ktoś inny niż rodzice, należy nas o tym powiadomić.
Pamiętajcie, że zawsze możecie do nas zadzwonić, jeśli dziecko nie chciało zostać w przedszkolu lub było smutne z innego powodu. 
Dla zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i powiązania przedszkola i domu rodzinnego, jest bardzo ważne , aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach i spotkaniach przeznaczonych dla nich. Raz do roku odbywa się zebranie ogólne rodziców a każdego dnia możecie rozmawiać z nami na temat swojego dziecka. Skontaktujemy się z Wami także, gdy uznamy dodatkową rozmowę za konieczną.

Odzież

⦁ Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka tj. odzież, która nie krępuje dziecka i w której może się pobrudzić (np. podczas zajęć plastycznych lub zabaw na dworze).
⦁  Próbujemy w miarę możliwości, codziennie wychodzić na powietrze, niezależnie od pory roku czy pogody.

 

Działania w przypadku przeziębienia powstałego podczas pobytu dziecka  w przedszkolu 

⦁ Obowiązkiem każdego nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców lub opiekunów jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, lub ma objawy innej choroby, w związku z tym niezwykle ważne jest uaktualnianie numerów telefonów kontaktowych.
⦁    Obowiązkiem Rodziców, lub opiekunów po otrzymaniu informacji o złym samopoczuciu dziecka, jest wcześniejszy odbiór dziecka z przedszkola. 

 

Wyjścia na plac zabaw
Na plac zabaw wychodzimy każdego dnia, z wyjątkiem, gdy: 
⦁    wieje silny wiatr,
⦁    pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca, lub burza,
⦁    temperatura jest niższa od -10* C,
⦁    na terenie placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
⦁  zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

Dziecko może pozostać w sali jedynie w przypadku , kiedy zaczyna gorączkować lub pojawiają się pierwsze oznaki przeziębienia lub choroby.

Dzieci chore

⦁    Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. 
⦁    Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych.
⦁    Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
⦁    Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy były stale aktualne.
⦁    Każdy Rodzic lub opiekun ma obowiązek zgłoszenia dyrektorowi przedszkola lub wychowawcy grupy przypadek wszawicy i każdej choroby zakaźnej, rozpoznanej i potwierdzonej przez lekarza pediatrę.

Przedszkole a leki

Nasze przedszkole nie praktykuje podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu.

Przedszkole a alergie 

⦁    W przypadku kataru i kaszlu alergicznego u dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
⦁    Obowiązkiem Rodzica (opiekuna prawnego), w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.